Aloflash

 

 

  Game mô tả: Trong 26 chữ cái sau đây, là 26 phím piano, có thể được sử dụng từ a-z. Bạn cũng có thể dùng chuột để bấm các phím làm quen dần dần các phím nhạc.     


Sau đây là danh sách các bản nhạc của các Nghệ sĩ đã chơi ^^.


[ Mặt trang trong trái tim tôi ]: LOQSONQS STUVTS QPOOO QPOOO PQPOMPQP LOQSONQS
STUVTSQPOOO QPOOO PQPMNOPO QSQPOSN MNMNMLQ SQPOSN MNOOOPQP
LOQSONQSSTUVTS QPOOO QPOOO PQPMNOPO


[ Tân Dư ]: TVUTSTQ TSTVUVUTUV VWXXXXW VUTUS TVUTST QSTXWVUV
VUTTTTSSTQ SSTXWVUVV VUTTSUT


[ Fairy tale ]: LONOL LONOL LONO OOMMLLONOL LQPPO LONOM MMOTS PPRRQQ
QQNPOONOONOR LSRQPPPRRQQ QQVUTUV VPOT TTSSSLSRQQRQ QRQ
RQPOOQST TTSPPRQOQST TTSPPRQRQPO PQMMOONO


[ Quiet ]: QQQQPONPPPO LQPOOOLQPOOPQQQQPONPPPO LQPOOOLQPOOPPQRRRRRQPOOOPPLSSSRQPPPQQMRQRQPOONOL QRQRQPOPSLQRSRQSLQRSRQSLQRSRQOPPPQOSSOONOOSSOONOO RRQQPPORRQQPPOLQRSRQSLQRSRQSLQRSRQOPPPQOSSOONOOSSOONOO
RRQQPPOORQPOMOO


[ Tình yêu ]: JKLLLLLKJIIL NNONOOOPQNNLHMMMJMOLLLLJHKKKJKL
MMMOMLJKJJKLLLLJIHHO NMLMLJHHMMLLLKJ OOOONOPPLRQLLRPLRQRQRQPO
ONMMQMQMLLQLQLRQRQOP LRQLLRSPLRQQQRQPQONMMQMQMLLQLQ
POMOPNMNMNQPOO


[ Ngớ ngẩn ]: OPQQQRQPPOPPSP ONOOOQQOOMNNQNMLMMMRRQSO
MLMMMRROOMPOOPQQQRQPPOPPSP
ONOOOQQOOMNNQNMLMMRRQSOMLMMMRROOONO


[ Đau đớn ]: STVTXXTW WWVUVWXWSV VUTUVRRRVVWVSSS
SYXWXX STVTXXTWWWVUVWXWSVV VUTUVRRRVVWVSSS STUVVUVV


[ Ode to Joy ]: J J K L L K J I H H I J J I IJ J K L L K J I H H I J I H H II J H I J K J H I J K
J I H I E J J K L L K J I H H I J I H H


[ Little Star ]: OOSSTTS RRQQPPO SSRRQQP SSRRQQPOOSSTTS RRQQPPO


[ Qianqianquege ]: HHIJ LMONNNLJ IIIJK MOQPPNLHHIJ
LMONNNLJ IIIJKMOQPPNLMLMLMNNMN PPPPNOPQQQPPPOQ NLMLMOPQQPQ
QPOP OMM LMOP QQPQQSTSQQQQPPOPOM QQRQPOP QQ Q PPOP OMOO


[ Wedding March ]: HKKK HLJK HKNNMLKJKL HKKK HLJK
HKMOMKILMKNMLII JKLL NMLIIJKLL HKKK HLJK HKMOMKILMKILMKK


[ Sing It ]: onopol jkkklj onopol lmmmon onopqolj opolj onopqolo rqpoq qrstoopqp pqrs
srqpq qrstss uuvuspq rqrs qrst oopqp pqs quuqv vuvtsootsrqrs ts qrst oopqp pqrs srqpq
qrstss uuvuspq rqrs qrst oopqp pqsquuqv vuvtsoo tsrqrsĐể có thể chơi Piano trình duyệt của bạn phải cài Flashplayer.

aloflash.com

GMT+7, 2018-2-24 15:15 , Processed in 0.046190 second(s), 3 queries .

Diễn đàn aloflash

© 2010 tunglinhonline